หลักสูตรที่เปิดรับ

E-mail Print PDF

ในปี 2562 คณะวนศาสตร์ดำเนินการควบรวมหลักสูตร เหลือเพียงหลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์ )

ในการรับสมัครจะเปิดรับเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตร วท.บ. (วนศาสตร์)

วท.บ. (วนศาสตร์) ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา 

1) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ประกอบด้วย สาขาการจัดการป่าไม้/ สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้/ สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า/ สาขาวนศาสตร์ชุมชน /สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว/ สาขาวนวัฒนวิทยา /สาขาวิศวกรรมป่าไม้

2) แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้/ สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

** นิสิตปีชั้นปีที่ 1-2 เรียนเหมือนกัน และจะทำการเลือกสาขาเรียนในปีที่ 3 **

 

ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคณะวนศาสตร์

  • รับสมัครนักเรียนเฉพาะโรงเรียนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับคณะวนศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน)

  • คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียน วิทย์-คณิต และมีคะแนน  O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน

  • คะแนนที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ใช้ผลคะแนนของวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ อังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69)

  • มีการวิ่งทดสอบ 2.4 กิโลเมตรและสอบสัมภาษณ์

  • จำนวนรับเข้าศึกษา 240 คน

  • สมัครได้ที่ http://www.admission.ku.ac.th

 

หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2562 โควตาคณะวนศาสตร์งดรับสมัครในโครงการคู่ขนานสองปริญญาเพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงการและหลักสูตรการเรียนการสอน

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูล