หลักสูตรที่เปิดรับ

E-mail Print PDF
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) รับจานวน - คน
ตลอดระยะเวลา 4 ปี การเรียนการสอนจะเน้นครอบคลุมการศึกษาทรัพยากรป่าไม้แบบองค์รวม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีการฝึกงานภาคสนามทุกภาคฤดูร้อนเพื่อสร้างทักษะประสบการณ์จริงในการนำความรู้ไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยในช่วง 2 ปีแรกจะเน้นการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ และพฤกษศาสตร์) เป็นพื้นฐาน
 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ) รับจานวน - คน
หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนวิชาทางด้านเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาการป่าไม้พื้นฐานและวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ มีการเรียนในห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะความชานาญด้านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองคุณวุฒิทางด้านวนศาสตร์จากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โครงการสองปริญญาคู่ขนาน) ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

- โครงการสองปริญญาคู่ขนาน คือ โครงการที่จัดการเรียนการสอนด้วย 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) กลุ่มวิชาวนศาสตร์ชุมชน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) รับจานวน 30 คน
โครงการสองปริญญาคู่ขนาน คือ โครงการที่จัดการเรียนการสอนด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) กลุ่มวิชาวนศาสตร์ชุมชน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางด้านป่าไม้และสามารถนาความรู้ในศาสตร์ด้านป่าไม้และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาใช้ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสังคมตามหลักวิชาการเพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 
หมายเหตุ ผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการสองปริญญาคู่ขนาน ไม่อนุญาตให้ย้ายกลุ่มวิชาวิชาและคณะ
 

Top20

พิมพ์ใบสมัคร


เฉพาะเจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูล