คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

E-mail Print PDF
นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง
3. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
4. เป็นผู้ผ่านการสอบวิชาสามัญ  ซึ่งจะใช้ผลคะแนนของวิชาสามัญ 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ(29) คณิตศาสตร์ 1(39) ฟิสิกส์(49) เคมี(59) และ ชีววิทยา(69)
5. คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ไม่ต่ำกว่า 16%
 

Top20

พิมพ์ใบสมัคร


เฉพาะเจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูล