จบแล้วทำงานอะไร

E-mail Print PDF

คิดว่าทุก ๆ คนน่าจะมีคำถาม ระหว่างที่กำลังตัดสินใจว่าจะสมัครเรียนคณะวนศาสตร์ดีหรือไม่

จบวนศาสตร์แล้ว...ทำงานอะไรได้บ้าง?

คณะวนศาสตร์ เป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่ใช้คำว่า Forestry มีประวัติมายาวนาน ควบคู่กับงานด้านป่าไม้ของประเทศไทย 

ปัจจุบันมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาภายใต้งานด้านวนศาสตร์ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยด้านป่าไม้ ในหลาย ๆ ประเทศ

นิสิตที่เรียนจบจากคณะวนศาสตร์ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ มีหน่วยงานระดับกรมที่รับวุฒิการศึกษาทางด้านวนศาสตร์โดยตรงถึง 3 กรม ได้แก่ กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ก็สามารถสมัครเข้าทำงานได้เช่นกันในบางตำแหน่ง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมที่ดิน เป็นต้น  

นอกจากนี้มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานทางด้านป่าไม้และรับวุฒิการศึกษาวนศาสตร์โดยตรง คือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เช่น องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานประเภทองค์การมหาชน เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น

หน่วยงานเอกชนที่ดำเนินการด้านการปลูกสร้างสวนป่าและผลิตกระดาษรายใหญ่ของประเทศ เช่น สวนกิตติ ผู้ผลิตกระดาษ Double A กลุ่มบริษัทเครือ scg ผู้ผลิตกระดาษ Idea และกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ และบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินกิจการด้านการส่งออกไม้ ชิ้นไม้สับ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นแค่ตัวอย่างจำนวนหนึ่งเท่านั้น ยังมีหน่วยงานอีกหลาย ๆ แห่ง ที่ผู้ที่จบสาขาวนศาสตร์ สามารถเข้าไปทำงานได้ ทั้งนี้สุดท้ายแล้ว ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียนเอง ว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ระหว่างการเรียนในระดับปริญญาตรี ได้มากน้อยเพียงใด

สุดท้ายนี้ ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน โชคดีในการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อ 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูล